Νέα

καμία εγγραφή

Η σελίδα αυτή δεν προσφέρει νέα.

Το Πρόγραμμα

Το EUFams II είναι μια έρευνα επί του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των οικογενειακών και κληρονομικών διαφορών η οποία διεξάγεται από ακαδημαϊκά ιδρύματα προερχόμενα από διαφορετικά Κράτη Μέλη της ΕΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του προγράμματος είναι να αξιολογήσει την λειτουργία και αποτελεσματικότητα του πλαισίου του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου, να εντοπίσει ενδεχόμενα προβλήματα και να προτείνει πιθανές βελτιώσεις. Ο τελικός σκοπός είναι να σχηματιστεί μια κοινή ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και αντίληψη ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία, συνεκτική και συνεπής εφαρμογή του ευρωπαϊκού οικογενειακού δικαίου προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων εντός της ΕΕ.
Το πρόγραμμα αυτό έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δικαιοσύνης (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας αντιπροσωπεύει τις απόψεις μόνον των συντακτών και αποτελεί αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουδεμία ευθύνη υπέχει από ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Ημερομηνία: 06.12.2022 15:05:51 Ώρα
zum Seitenanfang/up