novinky

žiadne záznamy

Na tejto stránke sa neponúkajú správy.

projekt

EUFams II je výskumný projekt týkajúci sa európskeho práva rodinného a dedičského, do ktorého sú zapojené akademické inštitúcie z rôznych členských štátov EÚ, a ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou. Cieľom projektu je zhodnotiť fungovanie a účinnosť medzinárodného a európskeho rodinného práva, odhaliť prípadné problémy a navrhnúť možné zlepšenia. Projekt si ďalej kladie za cieľ vyvinúť spoločné európske odborné znalosti a právne povedomie tak, aby bolo zabezpečené jednotné, súdržné a dôsledné uplatňovanie európskeho rodinného práva uľahčujúce pohyb osôb v EÚ.
Tento projekt bol financovaný EÚ programom Spravodlivosť (2014-2020).
Obsah týchto webových stránok predstavuje iba názory autorov a je ich výlučnej zodpovednosti. Európska komisia neprijíma žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré obsahujú.
dátum: 30.09.2023 19:22:27 hodina
zum Seitenanfang/up