Νέα

καμία εγγραφή

Η σελίδα αυτή δεν προσφέρει νέα.

Αναζήτηση

Κωδικός EUFAMS βλέπε Προβολή
Όνομα υποθέσεως
Ημερομηνία ..
Κράτος Μέλος του Δικαστηρίου
Βαθμός Δικαιοδοσίας
Προδικαστικό ερώτημα
Αντικείμενο
Εμπλεκόμενο Κράτος Μέλος
Ιθαγένεια των Διαδίκων
Οικογενειακή ζωή σε περισσότερα Κράτη Μέλη, Προσδιορίστε
Κατοικία στο Κράτος Μέλος του δικαστηρίου
Εκκρεμοδικία
Εφαρμοσθέν νομοθετικό κείμενο

Νομοθετικό κείμενο

Ασκήθηκε δικαιοδοσία
Επιλογή δικαστηρίου
Αναγν. Εκτ.
Λήψη αποδείξεων στην αλλοδαπή
Συνεργασία μεταξύ δικαστών
Επιλογή δικαίου
Εφαρμοστέο δίκαιο
Σαρία
Λατινική Αμερική
Ημερομηνία: 18.05.2022 14:25:40 Ώρα
zum Seitenanfang/up